Een projectinrichter die inspirerende woon- en werkomgevingen realiseert met een persoonlijke touch in heel Nederland.

T: +31 (0)384778560
E: info@thereca.nl

Algemene voorwaarden Thereca

HomeAlgemene voorwaarden Thereca

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN LEVERING

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering wordt verstaan onder:

‘Thereca’: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thereca B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

‘Koper’: De partij waarmee Thereca een overeenkomst aangaat.

‘Voorwaarden’: Onderhavige algemene Voorwaarden voor verkoop en levering.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
1. Toepassing van de door de Koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Thereca van de hand gewezen.
2. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Thereca en een Koper.
3. Niet alleen Thereca, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige overeenkomst met Koper door Thereca zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan de Thereca zijn of waren verbonden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, als ware zij Thereca.
4. De bepalingen in deze Voorwaarden zijn van toepassing, tenzij daar door Thereca uitdrukkelijk en schriftelijk van een is afgeweken.

 

Artikel 3 Offertes
1. Alle aanbiedingen van Thereca zijn voor Thereca vrijblijvend.
2. De door de Thereca uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders is aangegeven. Thereca is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding van een offerte door Koper door Thereca wordt bevestigd.
3. Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor Thereca tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Noch geldt de offerte van Thereca automatisch voor nabestellingen.
4. De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering EX Works/Af fabriek, als bedoeld in de ICC Incoterms 2020, bij het bedrijf van Thereca,.
2. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze door Thereca ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Het is Thereca toegestaan in delen (op) te leveren.

 

Artikel 5 Levertijd
1. Door Thereca opgegeven levertijden gelden bij altijd benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de Koper Thereca schriftelijk in gebreke te stellen en Thereca een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Deze redelijke termijn bedraagt nimmer minder dan vier weken.
2. De door Thereca opgegeven levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
3. Thereca is ten alle tijden gerechtigd van Koper aanbetalingen te verlangen tot maximaal 100% van de orderwaarde. Thereca is niet verplicht uitvoering te geven aan de overeenkomst, zolang deze aanbetaling niet door Thereca is ontvangen.

 

Artikel 6 Monsters, modellen, voorbeelden
1. Indien door Thereca een model, monster, moodboard of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding c.q. voorbeeld of indicatie.
2. De Koper is ten aanzien van modellen, monsters, moodboards of voorbeelden (zoals een proefopstelling en proefplaatsing) aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van deze zaken.
3. De hoedanigheden van de door Thereca te leveren zaken mogen van het monster, model, moodboard of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model, moodboard of voorbeeld.
4. Indien door Thereca monsters, modellen, moodboards of voorbeelden beschikbaar worden gesteld, zullen deze door Thereca in rekening worden gebracht.
5. Door Thereca uitgebrachte aanbiedingen alsmede door haar verstrekte tekeningen, moodboards en draaiboeken, blijven eigendom van Thereca en dienen, op eerste verzoek van Thereca, onverwijld aan Thereca te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Thereca niet, noch ten dele worden gekopieerd. Ook mogen zij niet aan derden ter inzage worden gegeven.

 

Artikel 7 Advies- en projectkosten
1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht op door de Thereca verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, moodboards, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd bij Thereca rusten.
3. Thereca is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door Thereca te leveren c.q. geleverde producten.

 

Artikel 8 Ontbinding en opschorting
1. Onverminderd enig recht van Thereca, kan een overeenkomst tussen Thereca en Koper door Thereca onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden opgeschort en/of ontbonden in de volgende gevallen:

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Thereca omstandigheden ter kennis komen die Thereca goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien aan de Koper surseance van betaling wordt verleend, of Koper in staat van faillissement wordt verklaard.
c. Indien Thereca Koper bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
d. Indien Koper in verzuim verkeert ten aanzien van enige verplichting jegens Thereca.
e. Indien Koper in verzuim verkeert ten aanzien van betalingsverplichting jegens Thereca (art. 5 lid.3).
In bovengenoemde gevallen is iedere vordering op Koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat Thereca tot enige schadevergoeding gehouden is. Een en ander onverminderd het recht van Thereca schadevergoeding te vorderen.

2. Het recht op opschorting en/of ontbinding komt enkel Thereca toe. Koper kan nimmer tot opschorting of (partiële) ontbinding overgaan.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Thereca geleverde zaken blijven eigendom van Thereca totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Thereca gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door Thereca geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Thereca dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Thereca haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Thereca zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Thereca zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 10 Technische eisen
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Thereca er niet voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
2. Alle technische eisen die door de Koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de voor normaal gebruik geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld. Thereca is slechts aan die afwijkende technische eisen gebonden, indien dit schriftelijk door Thereca is aanvaard.

Artikel 11 klachttermijn
1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te (laten) gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. Of de juiste zaken zijn geleverd;
b. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
c. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Zichtbare gebreken of tekorten dient de Koper binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Thereca te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 jaar na levering, schriftelijk te melden aan Thereca.
4. Indien Koper de onder de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde verplichting niet nakomt, vervalt ieder recht dat daarmee verband houdt.
5. Ook indien de wederpartij reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

 

Artikel 12 Garantie
1. Thereca garandeert tot 2 jaar na levering dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien een geleverde zaak binnen deze periode van 2 jaar een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont en Koper Thereca daar binnen de genoemde periode van 2 jaar en met inachtneming van artikel 11 schriftelijk over informeert, heeft Koper recht op herstel van de betreffende zaak. Thereca kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Koper heeft nimmer recht op enige (schade)vergoeding.
2. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. In dat geval komt aan Koper geen enkele aanspraak toe.
3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de in lid 1 genoemde garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent wordt gegeven.
4. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet voor ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten welke het gevolg zijn van door Koper verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overige opgaven
5. Reclames op door Thereca geleverde houten meubelen, welke enigszins afwijken van de getoonde hout- of kleurstalen, worden niet door Thereca in behandeling genomen of vergoed.
6. 2 jaar na levering vervalt iedere garantie en vervalt ook iedere andere eventuele aanspraak die Koper heeft op verkoper geen enkele aanspraak op Thereca.

 

Artikel 13 Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Thereca afgegeven prijzen:
– in euro
– exclusief B.T.W.
– op basis van door Thereca gehanteerde minimum hoeveelheden
– exclusief transportkosten
2. Indien Thereca met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Thereca niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Thereca kan aantonen dat zich tussen het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, transportkosten, valuta en/of lonen of anderszins niet – voorziene omstandigheden, daaronder begrepen binnen- en buitenlandse overheidsmaatregelen.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14 Leenemballage
1. De Koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Dit is een fatale termijn.
2. Indien de Koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de in de aanmaning genoemde termijn retour zendt, is Thereca gerechtigd tot vervanging van de leenemballage over te gaan en de kosten daarvan bij Koper in rekening te brengen.
Artikel 14 Proefplaatsing
3. De Koper is verplicht proefmeubilair binnen de, met de projectadviseur, afgesproken termijn in onbeschadigde staat te (laten) retourneren. Dit is een fatale termijn.
4. Indien de Koper proefmeubilair na termijn niet retour zendt of laat ophalen, is Thereca gerechtigd tot facturatie van proefmeubilair over te gaan.

 

Artikel 15 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door Thereca aan te geven wijze. De hiervoor genoemde termijn is een fatale termijn.
2. Koper is vanaf het moment hij in verzuim is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties geldt.
3. Betaling door Koper dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, noch kan Koper enige betalingsverplichting opschorten.
4. Thereca is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke Koper niet verschuldigd is bij betaling binnen 15 dagen na factuurdatum.
5. Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle daadwerkelijk door Thereca gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Koper.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Thereca is nimmer aansprakelijk voor enige schade, tenzij sprake is van opzet of bewust roekeloosheid
van de medewerker van Thereca.
2. Onverminderd lid 1 is iedere aansprakelijkheid van Thereca beperkt tot het bedrag dat op basis van de
overeenkomst door Thereca aan Koper is gefactureerd in de 4 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.
3. Onverminderd het voorgaande is Thereca nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder
doch niet limitatief, begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
4. Koper vrijwaart Thereca voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom of door de Koper verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Koper vrijwaart Thereca tevens voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Thereca geleverde zaken en/of verrichte diensten.
5. Thereca is nimmer aansprakelijk voor enige schade die niet door haar verzekering is gedekt en ook niet
daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

 

Artikel 17 Overmacht
1. Onder ‘Overmacht’ wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Thereca geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thereca redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Thereca daaronder begrepen. Hieronder vallen ook omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Thereca zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd.
2. Tijdens Overmacht van Thereca worden de levering- en andere verplichtingen van Thereca opgeschort.
3. Indien Thereca bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Indien de periode, waarin door Overmacht nakoming van de verplichtingen door Thereca niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, is Thereca bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het resterende gedeelte, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 18 Overig
1. Op ieder rechtsverhouding tussen Thereca en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De bevoegde rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Thereca en Koper kennis te nemen. Niettemin is Thereca bevoegd Koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
5. Thereca is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen.
6. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen nietige of vernietigde bepalingen met inachtneming van de inhoud en strekking van deze Voorwaarden en de overeenkomst vervangen voor rechtsgeldige bepalingen.

 

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in April 2021.

Sorry, the comment form is closed at this time.